شاگرد و استاد

شاگرد از استادش پرسید: آیا دلی که شکسته باز هم میتواند عاشق شود؟؟!

استاد جواب داد: بله،همیشه!!!!!

شاگرد گفت: مگر شما از لیوان شکسته میتوانید آب بخورید؟

استاد گفت :خیر ولی نمیتوانید آب خوردن را کنار بگذاری!                                                                                       

نظر شما چیه میشه یا نمیشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
اتلا

نمیشه از نظر من[بغل]

نرجس

بله صد در صد میشه هیچ کس بخاطر لیوان شکسته به خودش تشنگی نمیده